BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos

veiklos vykdymo ir valdymo tvarkos aprašo 4 priedas

BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos paslaugų sąrašas

1.BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos paslaugų sąrašas ir bazinės kainos:

2. BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos verslo inkubavimo paslaugų kainų nuolaidos.

2.1. Inkubuojamos įmonės turi teisę pasinaudoti nuolaidomis nuo bazinės verslo inkubavimo paslaugų kainos:

2.1.1. Įmonės, kurios yra įsteigtos ne anksčiau nei 3 metai iki Paraiška pasinaudoti BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos paslaugomis pateikimo datos, 1-2 metais gali pasinaudoti 30 proc. nuolaida nuo visų paslaugų kainos;

2.1.2. Įmonės, kurios yra įsteigtos ne anksčiau nei 3 metai iki Paraiška pasinaudoti BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos paslaugomis pateikimo datos, 3-4 metais gali pasinaudoti 15 proc. nuolaida nuo visų paslaugų kainos;

2.1.3. Įmonės, kurios yra įsteigtos anksčiau nei 3 metai iki Paraiška pasinaudoti BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos paslaugomis pateikimo datos, 1-2 metais gali pasinaudoti 20 proc. nuolaida nuo visų paslaugų kainos;

2.1.4. Įmonės, kurios yra įsteigtos anksčiau nei 3 metai iki Paraiška pasinaudoti BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos paslaugomis pateikimo datos, 3-4 metais gali pasinaudoti 10 proc. nuolaida nuo visų paslaugų kainos;

2.1.5. Nuo 5 verslo inkubavimo paslaugų teikimo metų visos inkubuojamos įmonės moka pilną (bazinę kainą).

2.2. Nuolaida skaičiuojama nuo bazinės paslaugų kainos be PVM. PVM priskaičiuojamas prie galutinai nustatytos konkrečių metų paslaugų kainos.

2.3. Nuolaidos netaikomos 1 punkto lentelėje 1.5, 1.17, 2.1-2.8, 2.11, 2.12, 3.1, 3.2 pozicijose nurodytoms paslaugoms, nes tai yra kaštų (savikainos) dengimo mokestis.

2.4. Įmonėms, kurios investuoja į BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos infrastruktūrą, taikomos papildomos nuolaidos. Tokios nuolaidos su investuojančiomis įmonėmis suderinamos atskirai verslo inkubavimo paslaugų sutartyje. Investicija į Inkubatoriaus 1-os sekcijos infrastruktūros pagerinimą laikoma investicija į Inkubatoriaus 1-os sekcijos patalpų infrastruktūros, komunikacijų pagerinimą, bei į įrangą, kurią inkubuojama įmonė, pasibaigus inkubavimo paslaugų teikimo sutarčiai įsipareigoja palikti Inkubatoriaus 1-oje sekcijoje. Investicija nelaikoma nuosavos įrangos atsinešimas ir instaliavimas Inkubatoriaus 1-os sekcijoje, kurią po inkubavimo paslaugų sutarties pabaigos inkubuojama įmonė išsineša.

2.5. Įmonės, gavusios verslo inkubavimo paslaugas, ir išėjusios iš BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos, turi teisę kreiptis iš naujo dėl verslo inkubavimo paslaugų (kol atitinka privalomus atrankos kriterijus), tokiu atveju nuolaidos skaičiuojamos pagal tai, kiek metų įmonė naudojosi pirmo inkubavimo epizodo metu, ir kiek antrojo, ir atitinkamai metai, praleisti inkubatoriuje, sumuojami, ir pagal tai skaičiuojamos nuolaidos.

3. Valstybės de minimis pagalbos apskaičiavimo ir teikimo tvarka.

3.1. Įmonė, pasinaudojusi nuolaidomis nuo bazinės verslo inkubavimo paslaugų kainos, laikoma gavusi de minimis pagalbą.

3.2. Apie įmonei suteiktą de minimis pagalbą pranešama LR konkurencijos tarybai ir suteikta de minimis pagalba įregistruojama Valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registre.

3.3. Suteikta de minimis pagalba apskaičiuojama taip: iš bazinės verslo inkubavimo paslaugų kainos (be PVM) atimama paslaugų, su pritaikyta atitinkama nuolaida, kaina (be PVM), gautas skirtumas laikomas de minimis pagalba.

3.4. Įmonė turi teisę atsisakyti nuolaidų, tokiu atveju ji moka visą (bazinę) verslo inkubavimo paslaugų kainą ir laikoma, kad įmonei de minimis pagalba nesuteikta.

3.5. Įmonė turi teisę pasinaudoti mažesnėmis nuolaidomis, nei nustatytos 2.1 punkte. Tokiu atveju įmonė nurodo, kokio dydžio nuolaidos ji pageidauja, ir pagal pasirinktą nuolaidos dydį, įmonei apskaičiuojama suteikta de minimis pagalba 3.3punkte nustatyta tvarka.

3.6. Įmonei suteikta de minimis pagalba nustatoma verslo inkubavimo paslaugų sutarties pasirašymo momentu. De minimis pagalba nustatoma 3 metams verslo inkubavimo paslaugų teikimo sutartyje, arba visam inkubavimo laikotarpiui, jeigu įmonė planuoja vykdyti veiklą BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-oje sekcijoje trumpiau nei 3 metus. De minimis pagalba vienai įmonei negali sudaryti daugiau nei 200.000 EUR per 3 metus (įskaitant kitą, ne BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-oje sekcijoje gautą de minimis pagalbą). Jeigu viršijama minėta de minimis pagalbos riba, įmonė negali naudotis BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos lengvatinėmis paslaugomis, viršijančiomis nustatytą de minimis pagalbos ribą. Šios aplinkybės, tiksliai nustatant paslaugų apimtis, kainas ir suteiktą de minimis pagalbą, apibrėžiamos verslo inkubavimo paslaugų teikimo sutartyje.

4. Šiame sąraše pateiktas pagrindinių verslo inkubavimo paslaugų, skirtų inkubuojamoms gyvybės mokslų srities įmonėms asortimentas. Tačiau gyvybės mokslų sritis yra gana individualizuota, ir inkubuojamai įmonei reikiamos konkrečios paslaugos apimtis gali skirtis nuo 1 punkte pateiktoje lentelėje nustatytos paslaugų apimties. Pvz., 1 punkto lentelės 1.1 pozicijoje esanti paslauga gali savo esme atitikti inkubuojamos įmonės poreikį gauti 1 stacionarinio klinikinio tyrimo protokolo paslaugą, tačiau įmonei gali reikėti labiau specializuoto, sudėtingesnio protokolo (pvz. onkologinis tyrimo protokolas), tyrimo, dėl ko paslaugos apimtis gali būti didesnė, nei numatyta šiame sąraše. Tokiu atveju prieš pasirašant verslo inkubavimo paslaugų sutartį, su inkubuojama įmone suderinama tiksli paslaugos apimtis, nustatoma jos bazinė kaina, bei atitinkamai, įmonei pageidaujant, taikoma 2.1 punkte nustatytos nuolaidos. Patikslinta paslaugos apimtis, jos bazinė kaina bei pritaikyta nuolaida atitinkamai įforminamos verslo inkubavimo paslaugų sutartyje. Jeigu inkubuojama įmonė pageidauja naujos paslaugos, kurios nėra sąraše, tačiau BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-oje sekcijoje ji gali būti teikiama (tam VULSK turi reikiamus specialistus, įrangą ir kompetencijas), tada tokia paslauga aprašoma, nustatoma jos kaina ir ji įtraukiama į šį sąrašą ir jo naują redakciją patvirtina VULSK. Ir vadovaujantis BIO technologijų parko verslo inkubatoriaus 1-os sekcijos veiklos vykdymo ir valdymo tvarkos aprašu be nauja jo 4 priedo redakcija, įmonei teikiama nauja paslauga.